Aanpassingsvermogen

Zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen.

is bereid om eigen routines te veranderen
is niet rigide
verwart aanpassingvermogen niet met het opgeven van de eigen identiteit (en normen en waarden)

past de eigen werkwijzen gemakkelijk aan wanneer de situatie hierom vraagt
heeft niet al te veel tijd nodig om zich aan te passen aan een nieuwe taak
werkt effectief wanneer taken onverwacht veranderen
past zich gemakkelijk aan aan een nieuwe werkomgeving met andere regels
gaat gemakkelijk om met andere normen en waarden

past zich na fusies of overnames gemakkelijk aan aan de veranderde eisen en taken
is in staat adequate werkrelaties op te bouwen en in stand te houden met klanten en collega`s van verschillende etnische achtergronden, religies en karakters
past de eigen plannen en doelen aan wanneer hiermee een bepaald voordeel te behalen is
past de eigen gedragsstijl snel aan aan de andere cultuur in andere werkomgevingen
past planningen en schema`s vlot aan en stuurt deze bij wanneer dit noodzakelijk blijkt

maakt zich vlot de gedragsregels en de attitude eigen die aansluiten bij een nieuwe positie in en buiten de organisatie
gedraag zich in verschillende culturen passend en hanteert de juiste normen en waarden
stelt in onderhandelingen het eigen doel en standpunt bij om uiteindelijk het beoogde resultaat te behalen
staat open voor een grote diversiteit van normen, waarden en gedragsregels zonder het gevoel te hebben de eigen identiteit te verliezen
signaleert in allerlei situaties en omgevingen vlot wat de relevante cultuurelementen zijn en kan hier passend op reageren

Aanpassingsvermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Afwisseling hoog (7, 8, 9) en op de drijfveer Orde & structuur laag (1, 2, 3) gescoord wordt.

Heeft u wel eens meegemaakt dat er aspecten binnen uw werk moesten veranderen op een manier waar u zelf niet achter stond? Wat heeft u toen gedaan? Wat was het resultaat?
Organisatieveranderingen komen overal voor. Hoe ging u persoonlijk met een recente reorganisatie om?
Met welke problemen bent u geconfronteerd toen u aan uw vorige uitdaging/baan begon?
Organisaties ontwikkelen zich constant. Hoe bent u met recente veranderingen omgegaan?
Kunt u een recente situatie beschrijven waarin u uw plannen heeft moeten bijstellen of aanpassen? Wat waren de omstandigheden en wat heeft u precies gedaan? Wat vond u vooral moeilijk om te veranderen? Waarom had u hier moeite mee?

Probeer bij een nieuwe situatie goed te bedenken waar u precies moeite mee heeft.
Probeer efficiënt te blijven werken onder wisselende omstandigheden door u steeds aan te passen aan de omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.
Zoek bewust situaties op waarin een beroep op uw aanpassingsvermogen wordt gedaan
Werk waar mogelijk samen met iemand die zich gemakkelijk aanpast in nieuwe situaties en leer van zijn talenten.
Probeer uzelf te beheersen bij een tegenvaller zonder uw eigen belang uit het oog te verliezen.

Pas uw rol en stijl tijdens de gesprekken regelmatig aan (vriendelijk, rolmodel, streng) en vraag uw kandidaat wat dit met hem doet.
Zorg dat uw kandidaat in een klein rollenspel met u oefent in het communiceren met een “type” dat hem niet ligt.
Werp bij een klein rollenspel problemen op (“dit gaat niet zo gebeuren, dit kan je niet maken, dit werkt zo niet”) en laat uw kandidaat oefenen hiermee strategisch om te gaan.
Bepaal waarom de kandidaat zich moeilijk aanpast aan anderen. Zoek uit welke normen hij heeft gesteld voor zijn eigen prestaties. Zijn er bepaalde soorten werk waarvoor hij meer ambitie toont? Wat voor soort werk is dit?
Wat gaat er goed en wat kan worden verbeterd? Bespreek het kandidaat rapport met de kandidaat.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update